Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

Szukasz szczegółowych wskazówek dotyczących tego, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty? Skieruj się na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi swoją działalność gospodarczą, ale też i większość osób dokonujących zakupów online, spotkał się choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od normalnej faktury.

Faktura proforma – dowód księgowy czy handlowy?

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, stąd nieraz spotykamy się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Należy jednak zachować ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący rodzajem zapowiedzi pewnej oferty. Nie stanowi dowodu zakupu towaru ani zrealizowania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bowiem mówi o usłudze bądź sprzedaży, która jeszcze nie została zrealizowana, więc warunki transakcji w niej sformułowane mogą w każdej chwili być zmienione.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wystawić faktury proforma?

Faktura proforma posiada analogiczne dane oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów,
  • datę i miejsce,
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • wskazanie przewidywanej daty doręczenia towaru bądź wykonania usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

By bez trudu można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy także mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji lub wpłaci zaliczkę.